Home » Skolens værdigrundlag

Skolens værdigrundlag

FRIHEDENS UDFOLDELSE

I et samfund, hvor modernitet er et udtryk for stadig udvikling, fornyelse og foranderlighed og hvor begrebet pluralitet kræver stillingtagen til stadig nye valgmuligheder, har begrebet frihed flere betydninger.

 

Det er friheden i en grundlovsmæssig forstand med rettigheder og pligter, det er friheden til ud fra personlige overvejelser, at artikulere, handle og forfølge sin mening inden for rammerne af det demokratiske folkestyre og det er også frihedens forpligtelse til ved sin aktive medvirken i samfundslivet, at værne om denne. Den er beskrevet som et demokratisk, samfundsmæssigt princip, men dens autenticitet og gyldighed vil altid bero på menneskers aktive handlen. Denne handlen i frihedens navn er en grundværdi for Nord-Vest Privatskole.

 

Vi vil på metodeplanet styrke bevidstheden om og forståelse for dette frihedsbegreb ved en skole – og undervisningsform med elevens aktive deltagelse og med dialog og debat, hvor den enkelte elevs opfattelse af og mening om tekster, erfaringer, sociale og kulturelle virkeligheder er det personlige udgangspunkt, men hvor respekten for andres og afvigende opfattelser og meninger er en grundværdi. Det skal bidrage til at udvide elevernes horisonter og give dem viden om andre kulturer, således at de kan tage stilling og deltage i en gensidig respekterende dialog.

 

 

 

DEN MUSLIMSKE TRADITION

Vi tror på, at elevernes flersprogethed og det interkulturelle miljø, som skolen er rammen om, er en gevinst. Sprog og kultur er bærere af store mængder viden og disse vidensmængder bliver tilgængelige på skolen, hvor respekten for kulturel egenart anerkendes som et grundlag for dialog og samvirken.

 

Med dette udgangspunkt kan der fokuseres på de områder i såvel dansk, som muslimsk tradition hvor et fælles tankgods taler om respekt og omsorg for det menneskelige liv, respekten for menneskerettigheder og det enkelte menneskes udfoldelse og ret til husly, arbejde, skolegang og til uantastet at kunne opretholde sin politiske opfattelse og religiøse overbevisning.

 

I sit grundsyn samvirker den muslimske tradition både aktivt og positivt hertil, bl.a. ved at der ud af den muslimske tradition kan læses:

 

 • At der er lighed mellem alle mennesker uanset nationalitet, hudfarve, trosretning eller race
 • At ethvert menneskeliv er ukrænkeligt
 • At det er enhver muslims pligt at søge viden
 • At der ikke må ske en undertrykkelse af kvinder, børn, syge eller nødlidende
 • At man følger sit lands love, uanset om der er tale om en muslimsk stat eller ej

 

Dertil føjer sig, at den muslimske tradition for lærdom og viden er grundværdier i et dannelsesbegreb og her mødes både muslimsk og dansk tradition som ligeværdige partnere.

 

Vi vil på metodeplanet lade de to kulturers synspunkter og værdiopfattelser mødes frit. Vi vil gennem tekster og dialoger mødes i et antropologisk rum, hvor friheden til at artikulere sin mening og opfattelse, mødes af kravet om en aktiv deltagelse.

 

 

DEN OVERORDNEDE METODE – INTEGRATION

Skolen vil arbejde på, at dens definition af integrationsbegrebet ikke blot er en formulering, men bliver en realitet i elevernes egen – og omverdensforståelse, der bygger på: At integration er et samspil og en forening af to eller flere dele til en helhed. Denne helhed er vores samfund.

 

Integration bygger på en anerkendelse af kulturel tradition – ens egen og andres – og integrationens udviklingsmål på Nord-Vest Privatskole er, at den begrebsliggøres som et videns – og handlingsgrundlag, der gør, at eleverne kan begå sig i samfundet. Vi vil søge at opnå dette ved:

 

   • At give eleverne et bredt og nuanceret kendskab til det danske samfund
   • At skabe kendskab til og fortrolighed med kulturelle udtryksformer og traditioner
   • At udvikle eleverne til bevidste medborgere, der kan formidle og videregive en viden og erfaring fra en flerkulturel virkelighed
   • At opbygge sociale kompetencer og handlekraft i forhold til samfundets forskellige sociale praktikker
   • At stimulere kreativiteten i forhold til arbejde, samvær og personlig udtryksform
   • At give eleverne en forståelse for, på hvilke præmisser et demokratisk samfund fungerer
   • At arbejde med de muslimske traditioner, som en del af de værdier, der indgår i et flerkulturelt samfund i samarbejde med skolens forældre
   • At eleverne profiterer af skolens undervisning og opnår færdigheder og kundskaber, som svarer til almengældende krav i overensstemmelse med forudsætninger.

 

 

værdigrundlag

 

DEN OVERORDNEDE METODE – PRAKSIS

Den overordnede metodologi udtrykker sig i en daglig praksis, der afspejler såvel friheds – og demokratibegrebet og den muslimske tradition:

 

 • At eleverne inddrages i undervisningsprocessen
 • At eleverne møder et krav om aktiv medvirken
 • At elevernes egenoplevelse er et værdifuldt afsæt for undervisningen
 • At elevernes kreativitet er et væsentligt element for undervisningen
 • At skolen vender sig  ud mod det omgivende samfund
 • At man behandler hinanden ordentligt og med respekt
 • At man ikke bruger vold

 

opdateret den 18. februar 2016.02.18