Home » Evaluering

Evaluering

Evaluering på Nord-Vest Privatskole

Evaluering af undervisningens kvalitet og elevernes profitering af undervisningen er siden skolens start forgået på flere samarbejdende niveauer. Det der for Nord-Vest Privatskole er et af de væsentlige elementer i denne proces er den kommunikative del – at der er et flow mellem de forskellige niveauer, der sikrer at viden, observationer og vurdering deles.

Det er vores opfattelse at evalueringsbegrebet – at en evalueringskultur – har dybder, som ikke umiddelbart relateres til den mere håndfaste og målbare indstilling til begrebet.

Vi tror, at der står en hel skolekultur bag, hvorfor eksempelvis samtalemåder, omgangsformer og omverdensforståelse er elementer, der påvirker resultater af det, der evalueres.

 

Test af elever

Siden 2005 er alle skolens elever blevet testet to gange om året – i september og maj/juni. Det anvendte testmateriale har været udarbejdet af Dansk Psykologisk Forlag, nu Hogrefe. Vi er klar over, at disse test kun kan afdække visse evalueringselementer, hvorfor testresultaterne skal suppleres med andre observationer og vurderinger, der stræber mod at eksponere et helhedsbillede af den enkelte elev. Det er dog vores opfattelse, at testresultaterne giver et billede af, om eleven har ’rykket sig’ – fagligt – eller ej.

Testresultaterne viser, at eleverne – med få undtagelser – viser fremgang og vi opfatter denne kendsgerning, som et tegn på undervisningens kvalitet og et evalueringsresultatet i forhold hertil.

 

Skole/hjem samtaler

Disse samtaler tilrettelægges således at elev og forældre præsenteres for resultaterne af de foretagne tests, samt en elevplan. Under samtalen bliver der også lagt vægt på at eksponere et bredere billede af elevsituationen: Handlemåder, den sociale omgang med de øvrige elever i klassen og på skolen, arbejdsrutiner, fokuseret opgaveløsning m.m.

Teammøder

Lærerteamet omkring en given klasse afholder hver måned et teammøde, hvor alle relevante forhold, der berører klassen bliver sat på dagsordene og diskuteret. Det kan f. eks. være den enkelte elev, elevgrupper, den sociale ageren i klassen og classroom management. Disse møder og diskussioner tegner en slags bredere tilstandsrapport for en given klasse og er ikke mindst et vigtigt forum for udveksling af observationer lærerne imellem.

Trinmøder

Trinmøderne er møde for de tre trin: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Her mødes en større gruppe lærere og igen er observationer og vurderinger centrale. Trinmøderne er også et rum, hvor det faglige og sociale samspil mellem klasser er til debat. Skal vi f. eks. lave ’legepatruljer’, hvor ældre elever hjælpe yngre elever med at komme i gang med gode lege i frikvartererne? Og hvordan ’uddanner’ vi de ældre elever, så de ikke tror, at de skal være en slags politibetjente?

 

 

Fagudvalg

I skolens fagudvalg forgår der også de overvejelser, der forholder sig til undervisnings kvalitet. Her gås der tæt på de meget faglige spørgsmål og her er der en meget konkret  udveksling af erfaringer og synspunkter. Målet er hele tiden at have ’en vågen bevidsthed’ med hensyn til hvordan et fag udvikler sig og hvordan ændringer implementeres.

 

Lærerrådsmøder

Disse møder befinder sig jo af naturlige grunde på det helt overordnede plan. Men i det mylder af informationer, der skal deles findes der også plads til de fagligt/pædagogiske diskussioner, der adresser undervisnings kvalitet og resultater.

 

Pædagogiske dage

 

Disse møder har igennem årene udviklet sig. Det er klart, at der en række fælles problemstillinger, der i fællesskab skal diskuteres, men disse møder er har også udviklet sig til ’græsgange’ hvor lærerne, i grupperinger, som de selv kan vælge, får mulighed den frie samtale om emner, der ligger dem på sinde og som peger ind i hverdagen, ind i klasserne – ind mod fagligheden, ind mod eleverne.

Nedenfor findes referat fra et møde i Danskudvalget. Beslutningerne fra dette møde har medført en mærkbar og positiv ændring i dansklærerne samarbejde. Beslutningerne gør det muligt – og lettere – at spørge ind til – emne og temaer, som de forskellige dansklærere har gennemført. Der er kommet en mere direkte udveksling af erfaringer og evalueringsresultater. Samtidigt er det mere konkret og lettere, at følge op på erfaringer og resultater.

Faglit/Pædagogisk Råd har derfor taget initiativ til – som det fremgår nedenfor – at lærerkollegiet overvejer og diskuterer om det er muligt og hensigtsmæssigt, at igangsætte et udviklingsprojekt, der skal skabe ’én stor rød tråd’ for danskfaget; fra 0. klasse til 9. klasse.

 

 

Opdateret den 10. februar 2016